همان

همان

همان

همان

بوی رامین می‌رسد از جان ویس    بوی یزدان می‌رسد هم از اویس 

مولانا

۹۷/۰۵/۳۰
همان