همان

همان

همان

همان

حسن تعلیل

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ

آن نه ز گریه است که چشمم به قصد

هست گهر ریز به سوی دهان

لیک زبانم چو حدیثت کند

دیده نثار آرد بهر زبان

_خاقانی

۹۷/۰۳/۱۵
همان